اجاره میدل باس

اجاره میدل باس – میدل باس یوتانگ 

۳۱نفره کولر دار دارای سیستم صوتی وتصویری جهت استفاده تورها.سرویس دربستی .سرویس ادارات .سرویس کارخانجات .ایاب وذهاب.

اجاره میدل باس – میدل باس پیشرو دیزل

اجاره میدل باس - میدل باس شهاب اجاره میدل باس - میدل باس پیشرو دیزل

اجاره میدل باس – میدل باس سپهر – مان

اجاره میدل باس – میدل باس شهاب

اجاره میدل باس – میدل باس زرین خودرو