گردشگری

گردشگری یا توریسم (tourism) به‌طور کلی به عنوان مسافرت تفریحی در نظر گرفته می‌شود.،که بااتوبوس ومینی بوس صورت میگیرد

،واین امرخاص بوده،

تورهای یک روزه بااتوبوسهای این شرکت جهت بازدید ازجاهای دیدنی صورت می گیرد،